Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. gruodžio 16 d. priėmė nutartį, kuria pasisakė dėl atsakomybės ir kaltės šalinant statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinius.
Byloje sprendžiama dėl kaltų asmenų pareigos prisidėti prie statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo (kompensavimo) ir statybos padarinių pašalinimo (kompensavimo) naštos paskirstymo.

 

Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiant statinio, pastatyto pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, padarinių šalinimo klausimą, turi būti nustatyti kalti dėl neteisėtai išduoto statybos leidimo asmenys, kurių lėšomis turi būti nugriautas neteisėtai pastatytas statinys, jų atsakomybės laipsnis ir sprendžiama dėl proporcingos statybos padarinių šalinimo naštos paskirstymo.

 

Statyba, vykdoma (įvykdyta) pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, yra neteisėta; jos rezultatas – pastatytas statinys taip pat laikomas neteisėtai pastatytu statiniu. Statyba pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą sukelia civilinius ir kitus teisinius padarinius. Jei statinys pastatytas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, yra pagrindas riboti savininko nuosavybės teises, t. y. drausti savininkui disponuoti ir naudotis tokiu nekilnojamojo turto objektu.

 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą atvejais savininkas ir kiti įstatymo nurodyti asmenys gali būti įpareigoti prieš savo valią imtis disponavimo turtu veiksmų, pvz., nugriauti statinį, išardyti ar perstatyti statinio dalis (Statybos įstatymo 281 straipsnio 2 dalies 1–2 punktai; šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–2 punktai). Šių įpareigojimų tikslas – atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį.

 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą atveju, skirtingai nuo savavališkos statybos, padariniai šalinami kaltų asmenų, t. y. tų asmenų, kurie yra atsakingi už statybą leidžiančio dokumento išdavimą pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, lėšomis. Tai reiškia, kad statytojas nebūtinai bus tas asmuo, kurio lėšomis turės būti pašalinti tokios statybos padariniai.

 

Teismas nurodė, kad statytojas (užsakovas), jeigu jo nėra, – statinio ar jo dalies savininkas, valdytojas, naudotojas, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininkas, valdytojas ar naudotojas gali būti įpareigotas nugriauti statinį, pastatytą pagal neteisėtą statybą leidžiantį dokumentą. Ši pareiga, be kita ko, apima iniciatyvos, organizacinius, įskaitant sąnaudų apskaičiavimo, faktinio statinio nugriovimo organizavimo, komunikavimo su teismo sprendimu nustatytais kaltais dėl tokios neteisėtos statybos asmenimis dėl finansavimo pareigos įvykdymo ir kitus tokios pareigos įgyvendinimo aspektus. Ši pareiga nurodytiems asmenims kyla nepriklausomai nuo to, ar (ir) kokiu laipsniu bus nustatyta paties statytojo (užsakovo), o jeigu jo nėra, – statinio ar jo dalies savininko, valdytojo, naudotojo, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininko, valdytojo ar naudotojo, kaltė dėl neteisėtos statybos.

 

Teismo sprendimu nustatytiems kaltiems asmenims proporcingai jų kaltei kyla pareiga prisidėti prie neteisėtos statybos padarinių šalinimo kompensuojant asmeniui, kuriam nustatyta pareiga nugriauti neteisėtai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę, šių padarinių pašalinimo išlaidas (pareiga kompensuoti padarinių šalinimo išlaidas ar jų dalį). Tai yra kompetentingi subjektai, dalyvaujantys statybą leidžiančio dokumento išdavimo procese (subjektai, pritarę ir išdavę statybos leidžiantį dokumentą). Pareigos našta tenka kiekvienam subjektui pagal jo kaltės laipsnį, t. y. jo veiksmų įtakos mastą išduodant statybos leidimą. Teismas taip pat sprendė, jog statytojas irgi gali būti atsakingas už tokių padarinių šalinimą, jeigu statybą leidžiančio dokumento išdavimo metu, jam buvo žinomos tam tikros aplinkybės arba jis nuslėpė reikšmingas aplinkybes.

 

Šiuo atveju, kasacinis teismas kaltais dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento pripažino savivaldybės administraciją bei kitas institucijas ir privatų asmenį, kiekvienam jų nustatydamas atsakomybės laipsnį procentais, pagal kurį jie turės kompensuoti statybos padarinių šalinimo išlaidas.