Bendrovės vadovas yra privalomas bet kurios bendrovės vienasmenis organas, kuris turi daugiausia pareigų pagal teisės aktus, palyginti su kitais bendrovės valdymo ir priežiūros organais.

 

Teisės aktai nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis įstatymų jiems priskirtas ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalis).

 

Išskirtinė bendrovės vadovo atsakomybė yra ir tada, kai bendrovė turi nemokumo problemų. Tiek teisės aktuose reglamentuojama, tiek kasacinio teismo išaiškinta, kad būtent bendrovės vadovas privalo atlyginti kreditoriams padarytus nuostolius, jeigu jis laiku nesikreipia dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo.

 

Juridinių asmenų nemokumo procedūras reglamentuojantys teisės aktai numato pareigą vadovui kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kai ji yra nemoki. Įmonės nemokumas apibrėžiamas taip – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Įmonės nemokumui pagrįsti užtenka bet kurios iš šių dviejų sąlygų egzistavimo.

 

Teisės aktai nustato, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo atlikti šiuos veiksmus: 1) nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą; 2) nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą; 3) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad susitarimas dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas, inicijuoti nemokumo procesą.

 

Teisinis reguliavimas ir teismų praktika atskleidžia, kad savalaikis bendrovės nemokumo problemų sprendimas gali padėti užkirsti kelią kreditorių nuostolių atsiradimui ir apsaugoti bendrovės vadovą nuo papildomos atsakomybės.

 

Iškilus klausimams prašome susisiekti: www.amberlex.lt, info@amberlex.lt.