Klausimas: „Kas privalo atlyginti laukinių gyvūnų padarytą žalą?“

 

Atsakymas: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.267 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad laukinių žvėrių padaryta žala yra atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Taigi atsakomybė už minėtų gyvūnų padarytą žalą atsiranda specialaus teisės akto pagrindu.

Laukinių gyvūnų padarytos žalos atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 22 str., Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnis. Šiuose įstatymuose įvardijami subjektai, kuriems nustatyta pareiga atlyginti laukinių gyvūnų padarytą žalą:

     

  1. Medžioklės plotų naudotojai – tam tikrus kriterijus atitinkantys fiziniai ar juridiniai asmenys – atlygina laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ir kitų įstatyme numatytų veiksmų. Medžioklės plotų naudotojai atlygina žalą, kai yra tam tikros nustatytos atitinkamos sąlygos (kai žalos žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus; kanopiniai žvėrys ar bebrai padaro žalos miškui, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus ir jeigu neįvykdomi žvėrių, kurių sumedžiojimas yra limituojamas, sumedžiojimo limitai ir kt.).
  2.  

  3. Valstybė atlygina žalą šiais atvejais:
  • Jeigu laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams, kai pakenkdami žemės ūkio pasėliams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams ją padarė medžiojamieji gyvūnai, kuriuos medžioti yra uždrausta ištisus metus.
  • Jeigu valstybei nuosavybės teise priklausančių laukinių gyvūnų padaryta žala eismo įvykių metu, kai įrodomi neteisėti valstybės veiksmai (neveikimas), kaltė ir priežastinis ryšys ir jeigu žala atsirado ne dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens veiksmų ar kitų įstatyme numatytų veiksmų.
  • Jeigu valstybei nuosavybės teise priklausančių laisvėje gyvenančių griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padaryta žala žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ar gyvuliams, miškui, hidrotechnikos įrenginiams ar kitiems objektams, žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kai neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios arba kitų įstatyme numatytų veiksmų.

 

Reikia žinoti, jog laukiniams gyvūnams padarius žalą, būtina nedelsiant pranešti atitinkamai seniūnijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiunčiant rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Įvertintą žalą atlygina už ją atsakingas subjektas (medžioklės plotų naudotojai arba valstybė). Nukentėjęs asmuo, nesutikdamas su apskaičiuotu žalos dydžiu, turi teisę Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimą apskųsti teismui. Atkreiptinas dėmesys, kad medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala neatlyginama, jeigu ji padaryta žemės sklypuose, kuriuose jų savininkas atitinkamų įstatymų nustatyta tvarka uždraudė medžioti.

 

Skelbta alfa.lt portale