Privatumo politika

Amber Lex prekės ženklo, kuris priklauso Daliai Averkienei, pagrindu sukurta interneto svetainė, kurios prieiga www.amberlex.lt. Dalia Averkienė, kaip šios interneto svetainės administratorė, siekia apsaugoti asmenų privatumą ir gerbia jų teises. Šioje privatumo politikoje aiškiai ir suprantamai aprašoma interneto svetainėje www.amberlex.lt (toliau – Internetinė svetainė) taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo būdai, taip pat ir kita informacija apie Internetinės svetainės administratorės veiklos nuostatas ir būdus užtikrinant asmens surinktų duomenų apsaugą. Internetinės svetainės administratorė atkreipia dėmesį, kad ši privatumo politika yra netaikoma, kai Internetinės svetainės lankytojai naršo kitų įmonių internetinėse svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per šios svetainės tinklą ar kitas infrastruktūras.

 

Tvarkydama asmens duomenis Internetinės svetainės administratorė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

 

 1. Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Informuojame, kad Internetinėje svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos):

 • Asmens kontaktiniai duomenys: I. Vardas ir pavardė; II. El. pašto adresas; III. Telefono numeris;
 • Duomenys susiję su renkamais duomenimis (pildant kontaktų formą, kontaktų puslapyje): I. Užklausos/pranešimo tema; II. Užklausa/pranešimas;

 

Aukščiau paminėti surinkti duomenys gali būti naudojami užklausoms atsakyti ir saugojami kartu su visu aukščiau paminėtu turiniu (įskaitant Vardą ir pavardę, El. pašto adresą, telefono numerį, Užklausos/pranešimo temą ir pačią Užklausą/pranešimą).

 

Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais ir tikslais. Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais ir tvarka:

 • Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi Internetinės svetainės lankytojų (besikreipusių asmenų dėl teisinių paslaugų) pageidaujamų teisinių paslaugų teikimo tikslu. Tvarkoma informacija gali būti pateikta paties Internetinės svetainės lankytojo, jo vardu kitų subjektų, siekiant profesionalaus, efektyvaus, konstruktyvaus paslaugų teikimo. Toks asmens duomenų rinkimas yra būtinas tinkamam pareigų vykdymui Internetinės svetainės lankytojui, jeigu toliau paslaugos teikiamos pagal Teisinių paslaugų sutartį.
 • Internetinės svetainės administratorės, kaip advokatės profesiniais tikslais, dėl kurių Internetinės svetainės lankytojas kreipėsi per šią interneto svetainę, tvarkomų dokumentų bei kitos informacijos apie Asmens duomenis saugojimo laikotarpį nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Su teisinių paslaugų teikimu susijusiais tikslais asmens duomenys tvarkomi penkerius metus po Teisinių paslaugų teikimo sutarties su Internetinės svetainės lankytoju (pagal sutartį – Klientu) galiojimo pabaigos, jeigu tokia sutartis pasirašoma. Buhalterinės apskaitos duomenys, kurie gali būti gauti naudojant šios interneto svetainės prieigą, tvarkomi ir saugomi dešimt metų. Rinkodaros tikslais asmens duomenys tvarkomi penkerius metus nuo Internetinės svetainės lankytojo sutikimo davimo. Jeigu Teisinių paslaugų sutartis nesudaroma, asmens duomenys saugomi 12 mėnesių.
 • Asmens duomenų saugojimo terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

Surinkti duomenys gali būti perduoti tik tais atvėjais, kai duomenų perdavimas yra reikalingas pagal numatytus atvejus: Lietuvos Respublikos teismui, teisėsaugos institucijoms ir/ar valstybinėms institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai.

 

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis Interneto svetainės lankytojas turi galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

 

 1. Informacija apie slapukus

 

Slapukas – duomenų rinkinys, kurį internetinė svetainė integruoja į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas (ir/ar panaudotas), kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar kitą įrenginį.

 

Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacines visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas.

 

Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiuo būdu: Internetinės svetainės lankytojui apsilankius internetinėje svetainėje pirmą kartą (arba po slapukų ištrynimo/galiojimo laiko) ekrane iššoka informacinis pranešimas apie privatumo politiką ir slapukus – paspaudus sutikimo mygtuką patvirtinama, kad sutinkama su šia privatumo politika, slapukais ir duomenų saugojimo nuostatomis.

 

Jei Internetinės svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, pastarasis gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą slapukų naudojimui – pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

 

Duomenys apie naudojamus slapukus:

SlapukasTrukmėReikšmėTipas
_gid1 (d)GA1.2.979377566.1598267315Kiti
_ga730 (d)GA1.2.648142599.1598267315Kiti

 

Sesijos slapukai:

SlapukasTrukmėReikšmėTipas
_gat_UA-113347953-124 (val)1Kiti

 

 1. Subjektų, kurių duomenys renkami ir disponuojami, teisės:

 

Internetinės svetainės lankytojai turi teisę:

 • Susipažinti su duomenų rinkimu ir jų tvarkymu, naudojimu;
 • Reikalauti koreguoti surinktus asmens duomenis;
 • Reikalauti pašalinti surinktus asmens duomenis;
 • Apriboti duomenų tvarkymą ir/ar rinkimą;
 • Nesutikti su duomenų numatytu tvarkymu.

 

Bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti ir rinkti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus žemiau nurodytais kontaktais.

 

Prašymai dėl teisių įvykdymo turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti galimybė identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę nustatantį (ir/ar) patvirtinantį dokumentą, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per kurjerį (ar paštininką), prie prašymo privalo būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą) ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą (ar jo kopiją), jeigu nėra kitų racionalių būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

 

 1. Asmens duomenų saugumo patvirtinimas

 

Surinkti asmens duomenys tvarkomi pagal visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.  Nustatant asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, užtikrinamos tinkamos duomenų apsaugos priemonės, skirtos apsaugoti informaciją apie asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, tuo pačiu ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo ar naudojimo.

 

Internetinės svetainės administratorė kaip duomenų valdytoja neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Internetinės svetainės lankytojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Interneto svetainės lankytojo žinia ar Interneto svetainės lankytojo pavedimu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų pateikimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokius netinkamus veiksmus.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

Internetinėje svetainėje gali būti nuoroda į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų internetines svetaines. Pabrėžiama, kad Internetinės svetainės administratorė nėra atsakinga už kitų internetinių svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo ir slapukų veikimo, ir rinkimo veiksmus. Paspaudę nuorodą šioje Internetinėje svetainėje ir po nukreipimo į kitą internetinę svetainę – rekomenduojame jums susipažinti su kitos internetinės svetainės privatumo politika ir slapukų bei duomenų saugojimo veiksmais ir taisyklėmis.

 

Dėl visų kilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar slapukais, jų veikimu susipažinti galite Internetinėje svetainėje www.amberlex.lt, arba susisiekti: el. paštu info@amberlex.lt , telefonu +370 672 68109, arba paštu atsiųsdami laišką adresu: Mindaugo g. 32-12, Vilnius, Lietuva LT-03214.