Kelio, statinių ar kitas servitutas apriboja tarnaujančiojo daikto savininko teises naudojantis jam priklausančiu nekilnojamuoju daiktu. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 straipsnio 1 dalis). Dėl to, nustačius atitinkamą servitutą, teisinis reguliavimas numato pareigą atlyginti už nustatytą servitutą.

 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.129 straipsniu reglamentuojamas nuostolių, atsiradusių dėl servituto nustatymo, atlyginimas. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta prievolė mokėti kompensaciją už servitutą. Kompensacija už servitutą gali būti vienkartinė arba periodinė.

 

Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad pagal bendrąsias taisykles, sprendžiant klausimą dėl kompensacijos dydžio, turi būti atsižvelgiama į tokius kriterijus: kokiam daiktui, visam ar jo daliai nustatomas servitutas; koks servituto turinys, pobūdis ir trukmė; kokio pobūdžio ir apimties asmeniniai ar veiklos bei kitokio pobūdžio suvaržymai tenka tarnaujančiojo daikto savininkui; ar jam tenka turtinių nuostolių dėl servituto nustatymo; ar jie atlyginti ir ar galimi visiškai atlyginti; kokią naudą turėjo ar įgyja viešpataujančiojo daikto savininkas dėl servituto nustatymo; ar teisės aktuose nereglamentuojamas nuostolių dėl servituto nustatymo apskaičiavimas ir ar juos visus numatyta kompensuoti; taip pat į kitas svarbias aplinkybes.

 

Kiekvienas atvejis individualus ir reikia įvertinti visas aplinkybes. Vis tik sprendžiant kompensacijos klausimą už kelio servitutus, kompensacija gali būti apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika, taip pat žemės sklypo rinkos kaina bei aukščiau minėtais kriterijais.

 

Iškilus klausimams prašome susisiekti: www.amberlex.lt, info@amberlex.lt.