Klausimas: „Kas yra panaudos sutartis ir kokia nauda asmeniui, pasirašančiam panaudos sutartį?“

 

Atsako teisininkė Dalia Averkienė. Panaudos arba neatlygintinio naudojimosi daiktu sutarties esmė yra ta, kad viena sutarties šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.629 straipsnio 1 dalis).

 

Tai yra neatlygintinė sutartis ir kiek ji naudinga, priklauso nuo situacijos. Asmeniui, gaunančiam daiktą neatlygintinai naudotis, nereikia mokėti nuomos mokesčio, nereikia daikto pirkti, juo galima nemokamai naudotis, tačiau privaloma jį saugoti, išlaikyti ir prižiūrėti. Ši sutartis gali būti naudinga ir tam asmeniui, kuris perduoda daiktą, nes panaudos gavėjas privalo apmokėti visas to daikto išlaikymo išlaidas, jeigu reikia, daryti einamąjį ir kapitalinį daikto remontą. Ar naudinga tokią sutartį pasirašyti, priklauso nuo to, koks daiktas perduodamas, kuriam laikui perduodamas, ar Jums, tuo atveju, jeigu daiktą perduodate, naudinga, kad kitas asmuo naudotųsi Jūsų daiktu ir jį prižiūrėtų.

 

Atkreipiame dėmesį, kad perduoti daiktą neatlygintinai naudotis kitam asmeniui turi teisę tik to daikto savininkas arba kiti įstatymų ar daikto savininko įgalioti asmenys.

 

Sutartyje turi būti aptartos tiek panaudos davėjo, tiek gavėjo pareigos.
Panaudos davėjo pareigos: panaudos davėjas privalo perduoti daiktą panaudos gavėjui tokios būklės, kuri atitinka sutarties nustatytas sąlygas ir daikto naudojimo paskirtį; daiktą turi perduoti panaudos gavėjui kartu su daikto priklausiniais ir jo dokumentais (naudojimo instrukcija, techninis pasas ir kt.), jeigu sutartyje nenumatytos kitos sąlygos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.634 straipsnio 1 dalis numato, kad panaudos davėjas atsako už perduoto neatlygintinai naudotis daikto trūkumus, kurių jis tyčia ar dėl didelio neatsargumo neaptarė sutarties sudarymo metu, ir už panaudos gavėjui dėl šių trūkumų padarytą žalą. Taigi, sudarant panaudos sutartį, panaudos davėjui naudinga aptarti visus perduodamo daikto trūkumus, kadangi panaudos davėjas neatsako už perduoto daikto trūkumus, kuriuos jis aptarė sutarties sudarymo metu, taip pat už trūkumus, kurie panaudos gavėjui buvo žinomi iki sutarties sudarymo arba kuriuos panaudos gavėjas turėjo pastebėti daikto perdavimo arba jo apžiūros ar išbandymo metu, kai buvo sudaroma sutartis. Be to, sudarant panaudos sutartį, panaudos davėjas privalo įspėti panaudos gavėją apie trečiųjų asmenų teises į perduodamą daiktą. Jeigu ši pareiga neįvykdoma, panaudos gavėjas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti tiesioginius nuostolius.

 

Panaudos gavėjo pareigos: panaudos gavėjas privalo grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės; turi išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą daiktą, taip pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kita; privalo naudoti jam perduotą daiktą tik pagal sutartyje numatytą paskirtį; be išankstinio rašytinio panaudos davėjo sutikimo panaudos gavėjas neturi teisės duoti gautąjį daiktą naudotis trečiajam asmeniui.

 

Minėtinos panaudos sutarties šalių teisės. Panaudos gavėjas turi teisę neatlygintinai tinkamai naudotis jam perduotu daiktu. Panaudos davėjas turi teisę reikalauti, kad jo perduotu daiktu gavėjas naudotųsi pagal paskirtį, tą daiktą išlaikytų, apmokėtų išlaikymo išlaidas, saugotų. Panaudos davėjas taip pat turi teisę sutikti, kad panaudos gavėjas daiktą perduotų tretiesiems (kitiems) asmenims.

 

Kiekviena panaudos sutarties šalis bet kada turi teisę nutraukti neterminuotą panaudos sutartį, įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius, jeigu sutartis nenustato kitokio termino. Jeigu ko kita nenustato sutartis, panaudos gavėjas turi teisę bet kada nutraukti ir terminuotą panaudos sutartį, įspėjęs kitą šalį apie numatomą sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.642 straipsnis).

 

 

Terminuota panaudos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą įstatyme numatytais atvejais. Panaudos davėjas turi teisę reikalauti sutartį nutraukti prieš terminą, jeigu panaudos gavėjas:

  1. naudoja daiktą ne pagal paskirtį;
  2. nevykdo pareigos išlaikyti ir saugoti daiktą;
  3. iš esmės pablogina daikto būklę;
  4. be panaudos davėjo sutikimo perduoda daiktą trečiajam asmeniui.
  5. jeigu dėl nenumatytų ir nepaprastų aplinkybių tas daiktas yra skubiai ir neišvengiamai reikalingas pačiam panaudos davėjui.

 

Panaudos gavėjas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį prieš terminą, jeigu:

  1. nustatomi daikto trūkumai, dėl kurių normaliai naudotis daiktu neįmanoma arba pasidaro labai sunku, o apie tuos trūkumus sutarties sudarymo metu jis nežinojo ir negalėjo žinoti;
  2. daiktas dėl aplinkybių, už kurias panaudos gavėjas neatsako, tampa negalimu naudoti pagal paskirtį;
  3.  sutarties sudarymo metu panaudos davėjas neįspėjo jo apie trečiųjų asmenų teises į tą daiktą;
  4. panaudos davėjas neperduoda daikto priklausinių ar dokumentų.

 

Pažymėtina, kad sutartyje gali būti aptarti ir kiti sutarties nutraukimo terminai. Be to, sudarant sutartį, reikia apibūdinti perduodamą daiktą, jo naudojimo tvarką, numatyti abiejų šalių pareigas, teises, aptarti sutarties nutraukimo ir kitas sąlygas. Visais atvejais šalių nustatytos sąlygos neturi prieštarauti imperatyvioms įstatymų normoms, t. y. toms normoms, kurių šalys negali pakeisti savo susitarimu.