Praktikoje iškyla ginčų dėl kelio kapitalinio remonto ir kelio rekonstravimo projektų rengimo bei atlyginimo už juos. Šių projektų pasekmės yra skirtingos: kapitaliniam remontui paprastai nereikia statybą leidžiančio dokumento.

 

Laikoma, kad parengtas kelio kapitalinio remonto projektas, kai techniniame darbo projekte (ir kituose dokumentuose) suprojektuoti visi reikiami kelio elementai, bet kelio, kaip statinio, matmenys lieka nepakeisti. Tokiu atveju nustatoma, ar jau buvo visi kelio elementai ir buvo projektuojami tik jų kapitalinio remonto darbai (nesikeičia kelio, kaip statinio, plotis, aukštis, sankasa ir pan.).
Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933, 6.6 punktą, gatvės elementai − inžinerinio statinio (gatvės) sudėtinės dalys urbanizuotos teritorijos ribose: važiuojamoji dalis, sankryžos, gatvių statiniai, pėsčiųjų ir dviračių takai (šaligatviai), įvairios paskirties skiriamosios juostos, techninės eismo reguliavimo, stebėjimo ir informacinės priemonės, viešojo transporto stotelės ir galiniai punktai, automobilių stovėjimo vietos, techninės priemonės nuo taršos ir triukšmo, želdiniai, apšvietimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, drenažo tinklai ir įrenginiai gatvių raudonosiomis linijomis apribotoje žemės juostoje.

 

Kaip numatyta STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 6.12 punkte, gatvės skersinis profilis – projektuojamos gatvės atkarpos skersinis pjūvis su projektuojamais gatvių elementais, nuolydžiais, eismo juostų skaičiumi ir dangos konstrukcija.

 

Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 10 punktą, statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis. Jeigu projektuotojas nekeičia statinio matmenų, tik atstato gatvės skersinį profilį bei laikančiąsias konstrukcijas, tai rengia kapitalinio remonto projektą. Parengus esamų gatvės elementų kapitalinio remonto techninio darbų projektą, už jį užsakovas privalo apmokėti.

 

Teisinis reguliavimas nustato užsakovo pareigą sumokėti už atliktus darbus.
Projektavimo darbų rangos teisinius santykius reguliuoja Civilinio kodekso šeštosios knygos XXXIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje išdėstytos teisės normos, o šio skyriaus pirmojo skirsnio normų nustatytos taisyklės, remiantis CK 6.644 straipsnio 2 dalimi, taikomos ir projektavimo darbų rangai, jeigu ko kita nenustato specialiosios projektavimo darbų rangą reglamentuojančios teisės normos. Taigi, projektavimo darbų rangos teisiniams santykiams, be kita ko, taikomos rangos teisinius santykius reglamentuojančios bendrosios teisės normos, nustatytos Civilinio kodekso 6.644 str. – 6.671 str.
Civilinio kodekso 6.705 str. 1 d. reglamentuoja, kad statybos, projektavimo ar tyrinėjimo darbai, taip pat architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos valstybės ar savivaldybių reikmėms, kurie finansuojami iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, vykdomi pagal rangos sutartis, sudaromas konkurso tvarka, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šio straipsnio 1 dalyje numatytoms rangos sutartims atitinkamai taikomos šio kodekso normos, jeigu kiti įstatymai nenustato ko kita (6.705 str. 2 d.).

 

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.700 straipsniu, projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą.

 

Sutarties šalių rangovo ir užsakovo pareigos nustatytos CK 6.702 ir 6.704 straipsniuose. Pagal Civilinio kodekso 6.702 str., rangovas privalo:
1) atlikti projektavimo ir tyrinėjimo darbus pagal sutarties, užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus (atlikta);
2) parengtus techninius dokumentus suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su užsakovu, o įstatymo numatytais atvejais – su atitinkamomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, arba atlikti jų ekspertizę (gauta ekspertizė);
3) atlikdamas darbus ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su užsakovu (bendradarbiauta, susirašinėta);
4) sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus ar tyrinėjimo darbų rezultatus perduoti užsakovui (darbų perdavimas inicijuotas ieškovo, pasirašytas 2021-06-02 priėmimo-perdavimo aktas Nr. PPA21-05).

 

Pagal teisinį reguliavimą, rangovas privalo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus perduoti užsakovui, o šis – sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus.
Aiškindamas CK 6.704 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad rangovas laikomas tinkamai įvykdęs pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės; priteisiant atliktų darbų kainą turi būti įvertinta, ar darbai yra atlikti ir ar jie atlikti tinkamai.

 

Civilinio kodekso 6.671 str. reglamentuoja, jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad užsakovui atsiranda pareiga atsiskaityti už atliktus projektavimo darbus pagal CK 6.704 straipsnio 1 punktą už sutartyje nustatytus ir atliktus darbus, kai pagal sutartį perduodami darbai dalimis, jeigu nustatoma, kokios darbų dalys ir jų vertės yra vykdytojo užbaigtos ir perduotos užsakovui.

 

Nustačius, jog kelio kapitalinio remonto projektas parengtas tinkamai, užsakovas privalo sumokėti rangovui už faktiškai atliktus projektavimo darbus. Priešingu atveju, rangovui atlygį priteisia teismas.